โลกของเรา

รวบรวมโดย ชิต ภิบาลแทน

สารบัญ

  หน้า
โลกที่เราอาศัยอยู่  
1. ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติของโลก 7
2. การเกิดสุริยจักรวาล 12
3. การกำเนิดแผ่นดินและทวีป 14
4. การเกิดของน้ำ 21
5. การเกิดของภูเขา 23
6. ยุคน้ำแข็งท่วมโลก 27
7. อนาคตของโลกเรา 33
น้ำ  
8. ความน่ามหัศจรรย์ของน้ำ 35
9. ความน่ามหัศจรรย์ของชีวิต 40
10. การเกิดขึ้นของทะเล 43
11. ลักษณะทั่วไปของทะเล 44
12. ภูเขาใต้มหาสมุทร 51
13. การหมุนเวียนของกระแสน้ำ 55
14. การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 58
15. ธรรมชาติของลูกคลื่น 61
16. อำนาจของทะเลต่อผิวโลก 63
แผ่นดิน  
17. การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดกาล 67
18. ภูเขาไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร 71
19. การสึกกร่อนของภูเขา 75
20. น้ำมีอำนาจสึกกร่อนผิวโลกได้อย่างไร 80
21. ลมมีอำนาจสึกกร่อนผิวโลกได้อย่างไร 84
22. น้ำแข็งสึกกร่อนผิวโลกได้อย่างไร 86
23. อนาคตของผิวโลก 90
24. มหาสมุทรแห่งบรรยากาศ 93
25. ส่วนประกอบของบรรยากาศ 95
26. บรรยากาศเหนือผิวโลกขึ้นไป 100
27. ความงามของท้องฟ้า 103
28. การหมุนเวียนของกระแสลม 106
29. การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ 111
30. พายุ ฟ้าผ่า และฝน 114
31. ไอน้ำในอากาศ และก้อนเมฆ 121
32. สภาพของลมฟ้าอากาศ 121
33. สรุปสถิติข้อมูลเกี่ยวกับโลก 123


หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4

หน้า 5

หน้า 6

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

หน้า 10

หน้า 11

หน้า 12

หน้า 13

หน้า 14

หน้า 15

หน้า 16

หน้า 17

หน้า 18

หน้า 19

หน้า 20

หน้า 21

หน้า 22

หน้า 23

หน้า 24

หน้า 25

หน้า 26

หน้า 27

หน้า 28

หน้า 29

หน้า 30

หน้า 31

หน้า 32

หน้า 33

หน้า 34

หน้า 35

หน้า 36

หน้า 37

หน้า 38

หน้า 39

หน้า 40

หน้า 41

หน้า 42

หน้า 43

หน้า 44

หน้า 45

หน้า 46

หน้า 47

หน้า 48

หน้า 49

หน้า 50

หน้า 51

หน้า 52

หน้า 53

หน้า 54

หน้า 55

หน้า 56

หน้า 57

หน้า 58

หน้า 59

หน้า 60

หน้า 61

หน้า 62

หน้า 63

หน้า 64

หน้า 65

หน้า 66

หน้า 67

หน้า 68

หน้า 69

หน้า 70

หน้า 71

หน้า 72

หน้า 73

หน้า 74

หน้า 75

หน้า 76

หน้า 77

หน้า 78

หน้า 79

หน้า 80

หน้า 81

หน้า 82

หน้า 83

หน้า 84

หน้า 85

หน้า 86

หน้า 87

หน้า 88

หน้า 89

หน้า 90

หน้า 91

หน้า 92

หน้า 93

หน้า 94

หน้า 95

หน้า 96

หน้า 97

หน้า 98

หน้า 99

หน้า 100

หน้า 101

หน้า 102

หน้า 103

หน้า 104

หน้า 105

หน้า 106

หน้า 107

หน้า 108

หน้า 109

หน้า 110

หน้า 111

หน้า 112

หน้า 113

หน้า 114

หน้า 115

หน้า 116

หน้า 117

หน้า 118

หน้า 119

หน้า 120

หน้า 121

หน้า 122

หน้า 123

หน้า 124

หน้า 125

หน้า 126

หน้า 127

หน้า 128