งู

ของ อพวช

   ลักษณะทางกายภาพของงู  การเคลื่อนที่ของงู  การกินอาหารของงู  วงจรชีวิตของงู การพรางตัวของงู  และสุดท้ายห้องภาพงู  คลิกค่ะ