แผ่นดินไหว

มหันตภัยใต้พิภพ

ของ อพวช.

 

    ารสั่นสะเทือนของแผ่นดินเป็นการปลดปล่อยพลังงาน เพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลัน  เป็นการปรับความสมดุลของเปลือกโลก  คลิกค่ะ