ความหมายของ "เมตาฟิสิกส์"

เมตาฟิสิกส์ คืออะไรกันแน่ เกี่ยวกับฟิสิกส์อย่างไรหรือไม่

         คำตอบที่ชัดเจนและง่าย ๆ และเป็นที่เข้าใจตรงกันโดยนักวิชาการ นักคิดทั่วโลกสำหรับ เมตาฟิสิกส์ (Metaphysics) คงหายากหน่อยครับ เพราะในช่วงเวลานานนับสองพันปีมานี้ สิ่งที่พอจะเรียกเป็นเมตาฟิสิกส์ก็แตกแยกเป็นแนวเป็นหลักโดยกลุ่มนักปราชญ์นักคิดที่แตกต่างกัน จนกระทั่งเมตาฟิสิกส์กลายเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะสับสนพอควร แต่ความสับสนเหล่านี้จะคลายลงไปได้มากเมื่อทราบหลักการพื้นฐานจริง ๆ และจุดกำเนิดความเป็นมาของเมตาฟิสิกส์ ซึ่งจะได้คำตอบด้วยในเรื่องที่ว่าเมตตาฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อย่างไร หรือไม่

         เมตาฟิสิกส์ในปัจจุบัน คือ แขนงหนึ่งของปรัชญา เกี่ยวข้องกับการตั้งคำถามในเรื่องนี้เป็นพื้นฐานจริง ๆ ของสรรพสิ่งในจักรวาลเกี่ยวกับการเกิด การดำรงอยู่ การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง คำถามเช่น ทำไมมนุษย์จึงเกิดขึ้นมา มนุษย์มีบทบาทและความหมายอะไรหรือไม่ต่อจักรวาล ทำไมความเป็นไปที่ได้เกิดมาแล้ว และที่กำลังเกิดอยู่จึงเกิดขึ้น ฯลฯ

         ต่อ ๆ มา เมตาฟิสิกส์ก็ถูกแบ่งถูกจัดเป็นเมตาฟิสิกส์ของกลุ่มนักปราชญ์นักคิดที่แยกกลุ่มกันออกไป และความหมายของเมตาฟิสิกส์ก็แตกแขนงหลากหลาย ที่น่าสนใจ เช่น คำถามเกี่ยวกับความรู้ที่ว่า ความรู้คืออะไร ความรู้จริงหรือไม่ ทราบหรือพิสูจน์ได้อย่างไร

         สำหรับจุดกำเนิดและที่มาของคำว่าเมตาฟิสิกส์ เกี่ยวข้องกับผลงานเชิงปรัชญาของอริสโตเติล และความหมายก็ไม่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์เลย แต่ที่มีคำฟิสิกส์ติดอยู่ด้วย เป็นเพราะการจัดแบ่งประเภทผลงานหนังสือที่เป็นบรรณาธิการในยุคแรก ๆ ที่มีการรวบรวมผลงานของอริสโตเติลให้เป็นระบบหรือเป็นหมวดหมู่

         คำว่า Metaphysics มาจากคำภาษากรีก Meta (แปลว่า ตามหลัง) บวกกับคำว่า Physics (แปลว่า ธรรมชาติ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ) รวมกันแล้ว Metaphysics แปลว่า ตามหลังฟิสิกส์ ซึ่งนี่เอง คือ ที่มาขอ Metaphysics เพราะผู้ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการจัดหมวดหมู่หนังสือของอริสโตเติล ได้จัดบรรดาหนังสือหรือความรู้หรือความคิดของอริสโตเติลที่เป็น first philosophy หรือ ปรัชญา ทั้งหมด ตามหลังหนังสือหรือความรู้ที่เป็นเรื่องธรรมชาติ

         ดังนั้น ความหมายดั้งเดิมของเมตาฟิสิกส์จึงเป็นสิ่งที่อยู่ตามหลังฟิสิกส์ หรือปรัชญาของอริสโตเติลที่ถูกจัดอยู่ตามหลังฟิสิกส์ ความหมายของเมตาฟิสิกส์จึงไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของฟิสิกส์เลยครับ