ฟิสิกส์ B 5/9 พลศาสตร์

 

บทที่ 5   5/9

พลศาสตร์

     แรง สนามของแรง  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้ง 3 ข้อ  แรงคู๋ปฏิิกิริยา  Free body diagram    แรงลัพธ์  หน่วยของแรง  น้ำหนัก  แรงดึงดูด  และ ความเร่งจากสนามโน้มถ่วง จำนวน 23  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint