ครูแห่งชาติ ประจำปี 2541 สาขาฟิสิกส์

ชื่อ นายทองดี แย้มสรวล

วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2499

จ.พระนครศรีอยุธยา

ภรรยา นางกัลยาณี แย้มสรวล

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 42/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 593-1509

สถานที่ทำงาน

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อ. เมือง จ. ปทุมธานี โทรศัพท์ 581-6391 , 581-6559

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2510 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มูลนิธิ ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2513 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนประตูชัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2518 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2520 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) วิชาเอกฟิสิกส์ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2522 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

พ.ศ.2530 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสถิติการศึกษา ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2522-2532 เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 สอนวิชาฟิสิกส์ ที่โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2532-ปัจจุบัน ครูสอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี

พ.ศ.2533-2540 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

พ.ศ.2533-2541 รองหัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ และหัวหน้างานการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานโรงเรียน

พ.ศ.2537-2539 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ

พ.ศ.2538-2541 ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ.2534-2536 รางวัลในการประกวดสื่อการสอนระดับโรงเรียน

พ.ศ.2535 รางวัลครูผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนดีเด่นของคุรุสภา จ.ปทุมธานี และรางวัลครูแม่แบบวิทยาศาสตร์

พ.ศ.2537 รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของหน่วยศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา 1 รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

พ.ศ.2538 รางวัลครูเสมาทองคำของคุรุสภา จ.ปทุมธานี รางวัลครูฟิสิกส์ดีเด่น ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ รางวัลครูดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา รางวัลครูดีเด่นประเภทครูผู้สอน ของคุรุสภา

พ.ศ.2541 ครูต้นแบบด้านการเรียนการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง


กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง


รับเชิญเป็นกรรมการตัดสิน "โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด และระดับเขตการศึกษา"


ล้อจักรยาน : การหมุนแบบต่างๆ


นักเรียนรับรางวัลชมเชย กิจกรรม QCC ระดับประเทศ


แสดงผลงานในสคูล เอกซ์โป'93


อบรมให้กับครูสังกัด สปช.


รองชนะเลิศอันดับ 1 ของโครงการธิงค์เอิร์ก