spectroscopy
 เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาร่วมระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electronic wave) หรือคลื่นแสง กับ สสาร (อะตอม โมเลกุล อิออน หรือ อนุมูลอิสระ)

คลิกครับ