GPS

 

GPS

    ความหมายของ GPS   ส่วนประกอบ  ส่วนสถานีควบคุม  ผู้ใช้งาน  หน้าที่ของดาวเทียม   การเข้ารหัส  จำนวน 24  แผ่นคลิกค่ะ powerpoint