นาโนเทค

    

นาโนเทค หรือนาโนเทคโนโลยี  หมายถึงเทคโนโลยีในระดับโมเลกุล หรือระดับนาโนเมตร (nanometer) เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับสสารหรือวัสดุที่มีขนาด 1 100 นาโนเมตร

      สสารหรือวัสดุที่มีขนาด 1 100 นาโนเมตร  ซึ่งเป็นความยาวเท่ากับ  หนึ่งในพันล้านส่วนของ 1 เมตร  หรือ  เท่ากับ 0.000000001 เมตร [1*10  เมตร]  ดังนั้นคำจำกัดความของนาโนเทคโนโลยีจึงเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องกลระดับโมเลกุล หรือขนาดนาโนเมตร นาโนเทคโนโลยีมีความหมายอีกแง่หนึ่งคือ  การรวมวิทยาศาสตร์ระดับนาโน (nanoscience) กับวิศวกรรมระดับนาโน (nanoengineering) เข้าด้วยกัน คลิกครับ