ปริศนาของเหลวและก๊าซ

 

เขื่อน 2 เขื่อนรูป เขื่อน ก และเขื่อน ข มีขนาดหน้าตัดขวางเท่ากัน กว้างเท่ากันทุกประการ แต่เขื่อน ก กั้นน้ำระยะทางไกลมากเป็นกิโลเมตร เขื่อน ข นั้นกั้นน้ำระยะทางสั้น ๆ ถ้าความลึกของน้ำเท่ากัน เขื่อน ก ต้องแข็งแรงกว่าเขื่อน ข หลายเท่าจริงหรือไม่?

 

คลิกครับ