สมบัติเชิงกลของสสาร

สมบัติเชิงกลของสสาร

  ของอาจารย์ทศพล  วงศ์อุดม  และ  อาจารย์ สุขสันต์ ใจซื่อ  ต้องขอขอบคุณมากครับ