ผลทางมอเตอร์
                                           

      เกิดขึ้นกรณีที่เส้นลวดมีกระแสไฟฟ้าวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก จะมีแรงกระทำกับเส้นลวดมีผลให้เกิดการเคลื่อนที่ผลเช่นนี้นำมาสร้างมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ผลที่เกิดขึ้นนี้สามารถนำไปวัดกระแสไฟฟ้า  เพราะว่าแรงขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้า   ฏมือซ้ายของเฟลมมิ่ง หรือ กฏของมอเตอร์  ทิศของแรงที่กระทำกับเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก  สามารถหาได้จากกฏมือซ้าย

กฏมือซ้ายของเฟลมมิ่ง


                                                        
                                         

          มอเตอร์ไฟฟ้า(Electric  motor)  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการของผลทางมอเตอร์ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล  มอเตอร์อย่างง่ายประกอบด้วยขดลวดแบน  ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน  สามารถเคลื่อนที่ได้ในสนามแม่เหล็ก  มอเตอร์จะสร้าง แรงเคลื่อนไฟฟ้าย้อนกลับ ต้านแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต่อเข้าไป  ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมอเตอร์เริ่มหมุน  มันทำหน้าที่เสมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เมื่อขดลวดเคลื่อนที่จะสร้างกระแสในทิศตรงกันข้าม)

แสดงส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า
                                                             
                                           

 

      วงล้อบาร์โลว์  เป็นวงล้อทองเหลืองมีปลายแหลมวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก  กระแสไฟฟ้าเข้าทางจุดศูนย์กลางวงล้อแล้วออกทางปลายแหลมซึ่งจุมอยู่ในอ่างปรอท
      

        ขดลวดสร้างสนามแม่เหล็ก(Field  windings)  เป็นขดลวดหลายชุดรอบๆ ภายนอกมอเตอร์ไฟฟ้า  ใช้แทนแม่เหล็กถาวร  เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูง  ช่วยเพิ่มพลังของมอเตอร์
                                            

        ลำโพง(Loudspeaker)เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยหลักของผลทางมอเตอร์ในการเปลี่ยสัญญาณไฟฟ้าเป็นคลื่นเสียง  ประกอบด้วยขดลวดอยู่ในสนามแม่เหล็กแนวรัศมี ( สนามแม่เหล็กที่ทุกจุดมีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลาง )เมื่อกระแสไฟฟ้าแปลี่ยนแปลงจะทำให้ขดลวดซึ่งติดอยู่กับแผ่นกระดาษรูปกรวยเคลื่อนที่เข้าและออก แผ่นกระดาษรูปกรวยทำให้อากาศสั่นเกิดคลื่นเสียงซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มและความถี่ของกระแสไฟฟ้า

แสดงส่วนประกอบของลำโพง

Create by  sudarat   Keawmaneewan  Classroom 5/2
Thaplaprachauthis  School   Province Uttradit