Louise de broglie ลุย เดอ เบรย

 

ลุย เดอ เบรย

Louise de broglie  ค.ศ.  1892-1987

          ถ้าคลื่นมีคุณสมบัติเหมือนอนุภาคได้ เหตุใดอนุภาคจึงจะมีคุณสมบัติเหมือนคลื่นบ้างไม่ได้  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล

PDF