Henry Moseley เฮนรี โมสลีย์

 

เฮนรี โมสลีย์

Henry  Moseley  ค.ศ.  1887-1915

 

       โมสลีย์เสียชีวิตที่กัลป์ลิโพลิด้วยวัยเพียง 28  ปี  แต่ได้สร้างผลงานที่มีความสำคัญพอที่จะให้เขามีโอกาสกระทบไหล่กับบรรดานักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล PDF