Johann Gregor mendel โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล

 

โยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล

Johann Gregor mendel  ค.ศ.  1822-1884

       ผลงานของโยฮันน์ เกรกอร์ เมนเดล  พระเชื้อสายออสเตรีย  ได้กลายเป็นหัวใจของการพัฒนาชีววิทยาในเวลาต่อมา   และให้กำเนิดวิทยาศาสตร์สาขาใหม่ที่มีเนื้อหาเฉพาะในตัวเอง  การค้นพบของเมนเดลเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่   คือพันธุศาสตร์อย่างแท้จริง  ผลกระทบในเวลาต่อมายิ่งน่าทึ่ง   ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล   PDF