Anaximander อานักซีมันเดร์

 

อานักซีมันเดร์

Anaximander  ประมาณ 611-547  ปีก่อนคริสตกาล

      อานักซีมันเดร์  มิได้เป็นเพียงนักดาราศาสตร์  เชื่อกันว่าเขาเป็นผู้นำนาฬิกาแดด  จากบาบิโลนมาสู่กรีซ   เพื่อใช้หาวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ไกลจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด  และวันที่พระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะในเวลาเที่ยงและมีเวลากลางวันเท่ากันกับเวลากลางคืนพอดี  ในด้านภูมิศาสตร์เชื่อกันว่าเขาคือผู้ที่วาดแผนที่โลกเป็นคนแรก  ขณะเดียวกันในด้านชีววิทยา  อานักซีมันเดร์ คิดทฤษฎีวิวัฒนาการก่อนชาร์ล ดาร์วิน    ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล   PDF