ดาราศาสตร์ A 6/6 เครือข่่ายสารสนเทศดาราศาสตร์

 

บทที่ 6   

เครือข่่ายสารสนเทศดาราศาสตร์

   แนะนำเวปไซด์    การดูดาวช่วงเวลาต่างๆ   เนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์     จำนวน 54  แผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint