การแผ่รังสีของวัตถุดำ
 

ในห้องทดลองนี้ แสดงการแผ่รังสีของวัตถุดำ โดยการเพิ่มและลดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ทางด้านขวา สามารถเปลี่ยนค่าโดยการคลิกและลากด้วยเมาส์ ความเข้มของการแผ่รังสี มีความสัมพันธ์กับความยาวคลื่น ในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น เราจะเห็นเป็นแถบสีบนเส้นกราฟ

  • คุณสามารถสังเกตการเลื่อนของยอดกราฟ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน ความยาวคลื่นสูงสุด เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนผกผันกับอุณหภูมิ เรียกว่า กฎของวีน (wein's law)

  • กราฟระหว่าง กำลัง P กับอุณหภูมิ T  เปลี่ยนไปตามกฎของ Stefan-Boltzman จุดสีแดงแสดงถึงการแผ่รังสีที่อุณหภูมินั้น    คลิกครับเข้าสูการทดลอง