การแทรกสอดผ่านช่องแคบคู่

การแทรกสอดผ่านช่องแคบคู่
คุณสามารถปรับระยะห่างของช่องแคบคู่รวมทั้งความยาวคลื่นได้

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ