โพลาไรเซอร์

โพลาไรเซอร์
คุณสามารถวางแผ่นโพลาไรเซอร์จำนวน  1 ,2 , และ  3  แผ่น  บนรางเลื่อน  และสังเกตแสงที่วิ่งผ่านแผ่นโพลาไรเซอร์

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ