อุปกรณ์สอนเรื่อง "แวนเดอร์กราฟอย่างง่าย"

เมื่อนำวัตถุสองชนิดมาถูกันจะเกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็คตรอน วัสดุบางชนิดจะให้อิเล็คตรอน   บางชนิดจะรับอิเล็คตรอนได้ดี  ตัวอย่างเช่น  เมื่อนำลูกโป่งถูกับเส้นผมโมเลกุลยางของลูกโป่งจะดึงอิเล็คตรอนจากโมเลกุลของเส้นผม เมื่อนำลูกโป่งไปวางบนกำแพงลูกโป่งสามารถลอยติดกับกำแพงได้   PDF        ดูวีดีโอเรื่องแวนเดอกราฟ     ขนาด 900 kB