พลังงานทดแทนจากชีวมวล

ของพิศมัย  เจนวนิชปัญจกุล   มูลค่าการนำเข้าน้ำมัน  การผลิตเอทานอล  สถานีบริการน้ำมัน  คุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิง   วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล   ก๊าซเชื้อเพลิง  PDF