ชีววิทยา บทที่ 3/ 6 การปนเปื้อนและการป้องกัน

ลินทรีย์ที่ทำให้เบียร์ ไวน์   และสาโท เสื่อมเสีย  การรักษาสภาพปลอดเชื้อ   การควบคุมจุลินทรีย์  การพาสเจอไรเซชั่น   การใช้เครื่องหมุนเหวี่ยง     PDF