ปรัชญาตะวันออก

 ใน วัฒนธรรมของตะวันตก   คำว่า ปรัชญาตะวันออกมีความหมายกว้างๆ    ครอบคลุมถึง  แนวคิดทางปรัชญาของ "ตะวันออก" กล่าวคือ  ทางเอเชีย  ที่รวมถึงจีน  อินเดีย  ญี่ปุ่น    คลิกครับ  PDF