ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ แบบฝึกหัดชุดที่ 3

อุณหพลศาสตร์ PDF           เฉลยจ๊ะ  PDF