ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ แบบฝึกหัดชุดที่ 1

 

 

  คลื่นกล  PDF           เฉลยจ๊ะ  PDF      
  คลื่นกล  PDF           เฉลยจ๊ะ  PDF