ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ- 16/19 เกรเดียนท์

 

 

 สมการการฟุ้ง  อัตราการสะสมโมเลกุลในปริมาตร  การฟุ้งในสภาวะคงตัว  การฟุ้งในท่อปลายเปิดและท่อปลายปิด   ทฤษฎีโมเลกุลของการฟุ้ง     PDF