ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ- 12/19 กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

สายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่หวนกลับ   กระสุนที่ลั่นออกไป  และโอกาสอันแสนดีที่ผ่านเลยไป   ทิศทางของเวลา    กระบวนการที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้   ลูกศรของเวลา   เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะสมดุล   คำถามและคำอธิบาย PDF