ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ 5/19 Thermal physics

ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ   ความดัน (Pressure)  กับพลังงานจลน์ของก๊าซ   อุณหภูมิในทางจลนศาสตร์   ปัญหาน่าคิด    อุณหภูมิต่ำทีี่บนผิวโลก    Laser cooling   ฟิสิกส์ี่่ที่อูณหภูมิต่ำ    อูณหภูมิสูงที่สุด  PDF