ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ 2/19 ฟังก์ชั่นของคลื่นที่เึคลื่อนที่

 

ตัวอย่างของคลื่นที่เคลื่อนที่ไปทางขวา   คาบและความถี่เชิงมุม  สรุปฟังก์ชั่นคลื่นรูปไซน์   ความเร็วเฟส   ทดสอบความเข้าใจกันหน่อย  PDF