โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

 

โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

      การแก้ัปัญหาภาวะโลกร้อน   แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า   ราคาการผลิตไฟฟ้า   พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชัน  และฟิวชัน   ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน และฟิวชัน เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  แร่ยูเรเนียม   เม็ดเชื้อเพลิง   และมัดเชื้อเพลิง  จำนวน  45  แผ่น คลิกครับ powerpoint