การหาอายุโดยใช้คาร์บอน

สิ่งมีชีวิตได้รับสารกัมมันตรังสี  คาร์บอน-14  จากกระบวนการสังเคราะห์แสง  เช่นเดียวกับคาร์บอนตามปกติ  เมื่อสิ่งมีชีวิตตายไป  มันจะหยุดได้รับคาร์บอน  และคาร์บอน -14  จะสลายตัวไปอย่างช้าๆ  ด้วยครึ่งชีวิต  5700 ปี  สิ่งนี้สามารถใช้หาอายุของกระดูก  ไม้  กระดาษ  และผ้าได้

ตัวอย่าง   กระดูกสด  ให้กัมมันตรังสีนับได้  100 ครั้งต่อนาที  กระดูกมวลเท่ากันจากโครงกระดูก  ให้กัมมันตรังสี  30  ครั้งต่อนาที  การแผ่รังสีจากสิ่งแวดล้อมนับได้  20  ครั้งต่อนาที  กระดูกนี้อายุเท่าไร  

เฉลย