ความจุไฟฟ้า

 

 

ความจุไฟฟ้า

     นิยามของความจุไฟฟ้า   ตัวเก็บประจุแผ่นขนาน  แบบทรงกลม  และแบบทรงกระบอก  ความจุึไฟฟ้าของโลก  ขั้นตอนการอัดและการคายประจุ  ตัวนำกลวง  ไดอิเล็กทริก  สมบัติของไดอิเล็กทริกในระดับโมเลกุล  ของ อ. ภุชงค์ กิจอำนาจสุข  จำนวน 50  แผ่น คลิกค่ะ powerpoint