คาร์บอนนาโนทิวบ์

 

คาร์บอนนาโนทิวบ์

    ท่อขนาดนาโนสามารถเป็นได้ทั้งท่อปลายเปิดหรือปลายปิด  มีความสามารถในการนำไฟฟ้าดีกว่าทองแดง  การผลิตท่อนาโน  การประยุกต์ใช้ท่อนาโน  และอื่นๆอีกมากมาย  จำนวน 22  แผ่น  คลิกค่ะ