กฎของเคอร์ชอฟ(วงจรที่ 4)

เราสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้าโดยคลิกส่วนบนหรือส่วนล่างของวัตถุที่เลือก   ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนจากค่า 1 ไปจนถึง 10 โอห์ม  และค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเปลี่ยนจาก  -10 ถึง  +10 โวลต์  และคุณสามารถกลับทิศทางขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่ได้โดยกดที่ขั้วบวกและลบ


วงจร ABCDEF  ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้า 2 วง มี 3 สาขา

กฎสำคัญทางไฟฟ้า 3 ข้อ  ที่ใช้ในการแก้สมการของวงจรไฟฟ้าวงนี้คือ

1. กฎจุดต่อของเคอร์ชอฟ

2. กฎผลบวกแรงดันรอบวงของเคอร์ชอฟ

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ