ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ

      ผลงานของไอน์สไตน์  การเคลื่อนที่สัมพัทธ   ผู้สังเกต  กรอบอ้างอิง  และพิกัด   space  และ เวลา  การแปลงแบบกาลิเลโอ   การรวมความเร็วสัมพัทธ   สัจพจน์ของไอน์สไตน์   กรอบอ้างอิงเฉื่อย  การรวมความเร็ว ของ อ.ดร.  อรรถกฤต ฉัตรภูติ  จำนวน  30  แผ่น    คลิกค่ะ