การเคลื่อนที่เชิงเส้น

 

การเคลื่อนที่เชิงเส้น

     เข้าใจแนวคิดของ ท่านอริสโตเติล   คอเปอร์นิคัส  กาลิเลโอ  ความหมายของการกระจัด  อัตราเร็ว   และความเร็ว  อัตราเร่ง และความเร่ง  จำนวน  33  แผ่น  ของ ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ   คลิกค่ะ