วิถีแห่งเต๋า บทที่- 56: เหนือโลก
ผู้ที่พูดไม่รู้
ผู้ที่พูดไม่รู้
ถมช่องว่าง
ปิดประตู
ที่คมทำใหทื่อ
ที่ยุ่งแก้ให้หลุด
ที่กระจ่างเกินไป
ก็ลดลงเสียบ้าง
ที่วุ่นวายหลีกให้พ้น
นี่คือเอกภาพอันล้ำลึก
เมื่อทำได้ดังนี้
ทั้งความรักและความเกลียด
ก็ไม่อาจแผ้วพาน
การได้หรือการสูญเสีย
ก็ไร้ความหมาย
มีเกียรติหรือต่ำต้อย
ก็มีผลเท่ากัน
ผู้ทำได้ดังนั้นจึงเป็นผู้มีเกียรติสูงสุด
อย่างแท้จริงในโลกนี้

 


56 He who knows (the Tao) does not (care to) speak (about it); he who is (ever ready to) speak about it does not know it.

He (who knows it) will keep his mouth shut and close the portals (of his nostrils). He will blunt his sharp points and unravel the complications of things; he will attemper his brightness, and bring himself into agreement with the obscurity (of others). This is called 'the Mysterious Agreement.'

(Such an one) cannot be treated familiarly or distantly; he is beyond all consideration of profit or injury; of nobility or meanness:--he is the noblest man under heaven.