วิถีแห่งเต๋า บทที่- 40: วัฏฏะ
การย้อนกลับคือการกระทำของเต๋า
ความนุ่มนวลคือส่วนประกอบของเต๋า
สรรพสิ่งในโลกกำเนิดมาจากความมี
และความมีกำเนิดมาจากความว่าง

 


40 The movement of the Tao By contraries proceeds; And weakness marks the course Of Tao's mighty deeds.

All things under heaven sprang from It as existing (and named); that existence sprang from It as non-existent (and not named).