หลักการเบื้องต้นเรื่องความร้อน

หลักเบื้องต้นของความร้อน  แผ่นใสจำนน  26  แผ่น  เริ่มต้นที่นิยามของความดัน  ความร้อน  การถ่ายเทความร้อนแบบต่างๆ   และระบบทำความเย็นเบื้องต้น  คลิกค่ะ