สนามของแรง

ศักย์ไฟฟ้า   จำนวน  17  แผ่น  ของ  ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ  คลิกครับ