ราศรีธนู

   เมื่อวันเกิดของคุณอยู่ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม  ราศีของคุณคือ ......  คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/AlTehqMHRVA