แรงลมกับไฟฟ้า

    กังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/GbsS2MqKVqg