ความดันของอากาศและอุณหภูมิ
gas pressure and temperature by Russel

    วีดีโอการปล่อยโมเลกุลของก๊าซเข้าไปในปริมาตรแคบๆ  และสังเกตพฤติกรรมของก๊าซ คลิกค่ะ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/Y5wYlEM0XAk