จำนวนกระดาษกับต้นไม้
 

   การผลิตกระดาษจำนวน 3.9  ตัน ต้องใช้ต้นไม้จำนวนกว่า 66.3  ล้านต้น  คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/vtCZFlPAc7k