รถพลังงานไฮโดรเจน

    สร้าแบบจำลองรถพลังงานไฮโดรเจนไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อปัญหามลภาวะ  โดยการแยกน้ำเป็นก๊าซไฮโดรเจนและอ๊อกซิเจน  และส่งไปยังเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/OwATCNH3z-Y