การเห็นไกลกับความยาวของจมูก

     สุนัขจมูกสั้น เห็นใกล้ได้ดี ส่วนสุนัขจมูกยาว มองเห็นไกลได้ดีกว่า  คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/y7yGMljqiE4