แอลกฮอลล์ฆ่าเชื้อโรค

     แสดงการทดลองให้เห็นจริง โดยใช้ไข่กับแอลกฮอลล์เช็ดแผล   คลิกชมวีดีโอ