ปฏิบัติการดูนก

      คุณ วัชระ สงวนสมบัติ อธิบายเรื่องนก การจำแนกชนิดของนก  และวงจรชีวิตของนก  คลิกชมวีดีโอ