ขั้วแม่เหล็ก

    การเหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กชั่วคราว  ความรู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก คลิกชมวีดีโอ